V

e skutečnosti se jedná o převod vlastnického práva k nemovité věci, která je zapsána v katastru nemovitostí. Změna vlastnictví se dokončí teprve až zápisem. Do té doby se může objevit celá řada komplikací, které mohou Vaše vlastnická práva ohrozit.

S ohledem na výše uvedené doporučujeme při převodu vlastnických práv k nemovitostem využívat také advokátní úschovu.

Zápisem týkajícím se práv do katastru nemovitostí se rozumí zápis věcných práv, práv ujednaných jako věcná, nájmu a pachtu do katastru. Existují tři druhy zápisů do katastru nemovitostí a to: vklad, záznam a poznámka, ačkoliv podle nové právní úpravy se všechna věcná práva zapisují pouze vkladem.

V rámci návrhu na vklad do katastru nemovitostí je třeba uvést: 

-jakých NEMOVITOSTÍ se vklad nebo výmaz práva týká

-pro KOHO má být právo zapsáno nebo vymazáno 

-jaké PRÁVO má být do katastru zapsáno nebo z katastru vymazáno

-na základě jakých LISTIN právo vzniká/zaniká 

Kupní smlouva k nemovitosti by měla již obsahovat ujednání, kdo návrh na vklad do katastru nemovitostí podá na příslušný katastrální úřad a kdo také zaplatí poplatek. Všichni postupitelé i nabyvatelé vlastnických práv k nemovitosti jsou účastníky řízení, ovšem nemusejí být navrhovateli vkladu. To může být pouze jeden z nich. Pokud je celá transakce činěna za asistence advokáta, může být navrhovatelem vkladu právě on, pověřený plnou mocí. 

Výhoda podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí prostřednictvím advokáta je v tom, že za vás zařídí veškeré náležitosti a ohlídá, aby v návrhu bylo vše potřebné a katastr zápis nezamítl. Zároveň také zajistí, aby kupní smlouva, popřípadě veškeré další smlouvy, byly napsány s ohledem na celý proces převodu vlastnického práva a nenastaly žádné komplikace. V tomto bodě je třeba si dávat pozor například na zprostředkovatelské smlouvy s realitní kanceláří. Poplatek za zprostředkování (realitní provize) může být splatný již podáním návrhu na vklad a pokud se nezdaří, poplatek může propadnout.