N

aše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech fázích trestního řízení. Našim klientům poskytujeme zastupování v trestním řízení ( včetně zastupování před soudy ), připravujeme písemná podání orgánům činným v trestním řízení, účast při dílčích úkonech trestního řízení, například při výsleších a podobně.

Zastoupení obviněného

V trestním řízení je rozhodováno o vinně či nevinně obviněného z trestného činu a případném trestu. Pro rozhodování je důležité vše, co se v trestním řízení odehraje, a to již od prvních úkonů v trestním řízení, např. výslech svědka ( jaké jsou pokládány svědkovi otázky, zda je proveden v souladu se zákonem ), vyhotovení znaleckého posudku, podání opravných prostředků ( argumentace obsazena ve stížnosti, odvolání a podobně ) aj. Z těchto důvodů je nezbytné již od prvních úkonů v trestním řízení mít advokáta. 

Rolí advokáta v postavení obhájce obviněného je dohlížet na zákonnost postupu v trestním řízení, to znamená zda jsou dodržována práva obviněného ( šetření jeho základních lidských práv, vyhledávání důkazů v jeho prospěch ) a zda jsou jednotlivé úkony prováděné v souladu se zákonem, prokazovat nevinnu obviněného, například kladením patřičných otázek svědkům, argumentací soudní judikaturou a tak dále, případně usilováním o užití odklonů. 

Tzv. odklony jsou alternativní způsoby skončení trestního řízení (jinak než odsuzujícím rozsudkem soudu). Tyto mají různé podmínky, ale pro obviněného jsou vždy příznivější. Těmito odklony jsou:

-podmíněné zastavení trestního stíhání

-narovnání

-dohoda o vinně a trestu

Příklady právních služeb

-zastoupení při podání vysvětlení

-zastoupení obviněného v řízení před Policií

-zastoupení obžalovaného v řízení před soudem (hlavní líčení)

-podání stížnosti proti vzetí obviněného do vazby

-podání stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání

-podání odvolání

-podání návrhu na povolení obnovy řízení

-podání dovolání k Nejvyššímu soudu

-podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu

-a jiné

Zastoupení poškozeného

Úkolem advokáta v postavení zmocněnce poškozeného je domoci se v jeho prospěch náhrady škody způsobené trestným činem, a to již úkony v přípravném řízení. 

V případě nutnosti je možné nárok vymoci v řízení občanskoprávním. 

Příklady právních služeb

-podání trestního oznámení

-zastoupení v přípravném řízení před Policií

-uplatnění nároku na náhradu škody

-zastoupení v řízení před soudem

-podání odvolání

-podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu

-a jiné